Van hàm ếch tay ngắn mạ Crom PN 25

RUV - SCREW STOP COCK PN25
ARTICLE SIZES (mm)
RUV 2020 20 x 1/2"
RUV 20 20 x 3/4"
RUV 25 25 x 3/4"
RUV 32 32 x 3/4"